Algemene voowaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen EvS en u de gebruiker van Loopbaannederland.nl (hierna “Website”). Door gebruik te maken van Website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. De Website wordt geëxploiteerd door EvS Conceptontwikkeling & Realisatie (“hierna EvS”).

1.2. Andere algemene (inkoop)voorwaarden en de eventuele toepasselijkheid daarvan wijst EvS uitdrukkelijk van de hand.

1.3. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijven andere bepalingen onverminderd van kracht. EvS zal in dat geval een nieuwe bepaling opstellen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

1.4. EvS heeft het recht de algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de Websites. Gewijzigde algemene voorwaarden hebben tot gevolg dat deze integraal van toepassing zijn op lopende overeenkomsten.

1.5.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden worden overeengekomen.

Artikel 2 Doel van de Website en rol van EvS

2.1.EvS brengt slechts gebruikers bij elkaar. EvS is nooit partij bij een eventuele overeenkomst tussen gebruikers die tot stand komt dankzij de Website. EvS kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van die overeenkomsten.

2.2.EvS is gerechtigd haar dienstverlening (tijdelijk) te staken als dat noodzakelijk is voor onderhoud en/of de veiligheid van de Website.

2.3.EvS garandeert niet: (i) dat de informatie op de Website, inclusief de op de Website geplaatste profielen en/of bedrijfsinformatie juist, actueel en volledig is; (ii) dat een verstrekte prospect daadwerkelijk leidt tot een (betalende) klant; (iii) dat een loopbaanadviesbureau bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten; (iv) dat de Website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en (v) dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

2.4.EvS biedt Website aan “as is”. Dat wil zeggen dat u de Website aanvaardt zoals deze u ter beschikking is gesteld, inclusief eventuele (verborgen) gebreken en fouten.

2.5.Indien de Website verwijzingen bevat (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden heeft EvS geen zeggenschap over deze websites. EvS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 3 Verstrekte gegevens en gebruikersaccounts

3.1.Door u op Website aangemaakte inloggegevens voor een gebruikersaccount zijn strikt persoonlijk. U dient deze als een goed huisvader te beheren. Verder mogen inloggegevens onder geen beding aan derden verstrekt worden. Indien u het vermoeden heeft dat de inloggegevens ook bij derden bekend zijn, dient dit onmiddellijk aan EvS te worden gemeld.

3.2.EvS is te allen tijde gerechtigd de inloggegevens aan te passen als zij dit voor de veiligheid van Website nodig acht.

3.3.U garandeert EvS de juiste gegevens te hebben verstrekt als daar door Website, bijvoorbeeld door middel van webformulieren, naar gevraagd wordt. EvS behoudt zich het recht voor aangifte te doen van identiteitsfraude. Als u namens een organisatie een account aanmaakt garandeert u voorts dat u bevoegd bent daadwerkelijk een account aan te maken.

3.4.EvS is te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, gerechtigd een account te blokkeren, weigeren of te verwijderen, bijvoorbeeld bij foutief verstrekte informatie zoals niet-werkende e-mailadressen. EvS behoudt zich het recht voor door u verstrekte gegevens en teksten aan te passen of te verwijderen. Dit alles zonder dat EvS gehouden is tot enige compensatie of schadevergoeding.

3.5.EvS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door andere gebruikers geplaatst materiaal. Indien een derde bij EvS aangeeft dat materiaal inbreuk maakt op rechten die haar toekomen, en deze aanspraak objectief evident is, zal EvS meewerken aan het verwijderen van het inbreukmakende materiaal, laatste zin van voorgaand lid is daarbij van toepassing. Echter, daar kan EvS nadere voorwaarden voor die derde aan verbinden.

3.6.U geeft EvS een onherroepelijke (sub)licentie voor elk medium om de door haar in EvS geplaatste materiaal te mogen gebruiken op maar ook buiten de Website, om bijvoorbeeld EvS in de media (televisie, radio en events e.d.) te promoten. U verklaart hierbij afdoende rechten te hebben op het geplaatste materiaal om inderdaad deze (sub)licentie aan EvS te kunnen verlenen.

3.7.U garandeert dat de gegevens en het geplaatste materiaal niet in strijd is met (internationale) wetten, openbare orde, goede zeden en algemeen aanvaarde normen en waarden. Verder garandeert u dat de gegevens en het geplaatste materiaal niet kwetsend is of discriminerend is ten aanzien van onder andere uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur en/of afkomst. U garandeert voorts dat de gegevens en het materiaal geen inbreuk maken, respectievelijk maakt, op rechten van derden. U vrijwaart EvS voor aanspraken van derden ter zake.

3.8.U stemt er mee in dat EvS uw gegevens aan andere gebruikers ter beschikking kan stellen tegen betaling. Dit alleen in het kader van de doelstelling als in 2.2 gesteld. Uw gegevens kunnen dus als prospect verkocht worden aan een professional.

Artikel 4 Tarieven, prijzen en betaling

4.1 Tenzij door EvS anders is aangegeven zijn alle door haar genoemde prijzen en tarieven betreffende haar eigen producten en diensten in euro’s en exclusief BTW.

4.2 EvS is te allen tijde gerecht haar prijzen en tarieven aan te passen. EvS zal dit via haar website bekend maken. Bij een prijsverhoging heeft u het recht -als u een dienst afneemt waarvoor die verhoging geldt- binnen veertien (14) dagen na bekendmaking van de verhoging de overeenkomst waarop de verhoging betrekking heeft op te zeggen.

4.3 De verschuldigde bedragen inzake de overeengekomen dienstverlening worden maandelijks door EvS vooruit gefactureerd en geïncasseerd (automatische incasso). U geeft hierbij aan EvS toestemming om de facturen digitaal te mogen verzenden.

4.4 Voor éénmalige dienstverlening, zoals het leveren van een prospect, wordt het prosecpecttarief gelijk bij u in rekening gebracht, bijvoorbeeld door middel van iDEAL.

4.5.Mocht de betaling als hiervoor bedoeld niet lukken (bijvoorbeeld ten gevolge van stornering), dan geldt dat de factuur zoals die dan al reeds is uitgereikt binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum dient te zijn voldaan. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn bent u in verzuim. U bent in dat geval, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de geldende wettelijke handelsrente per maand over het factuurbedrag aan EvS verschuldigd. Dit alles onder voorbehoud van het recht van EvS om eventueel aanvullende schadevergoeding(en) van u te vorderen. Bij het onbetaald blijven is EvS gerechtigd de dienstverlening, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden kan worden, op te schorten.

Artikel 5 Duur en beëindiging van overeenkomst

5.1. Duurovereenkomsten worden voor een periode van één (1) jaar aangegaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle andere overeenkomsten eindigen doordat aan de verplichtingen uit die overeenkomst over en weer is voldaan.

5.2. Na ommekomst van de periode als hiervoor bedoeld, wordt de overeenkomst automatisch, voor zover rechtens mogelijk, met één (1) jaar verlengd, tenzij u de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tegen het einde van de looptijd opzegt.

5.3EvS is te allen tijde gerechtigd een duurovereenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, op te zeggen.

5.4.EvS is gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:

  • a. als u blijvend toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van uw verplichtingen en/of als nakoming onmogelijk is;
  • b. als voor EvS aannemelijk is dat u niet in staat of bereid bent of zal zijn om aan uw verplichtingen te voldoen;
  • c. als u surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van uw onderneming dan wel u uw activiteiten staakt of u op enigerlei wijze insolvabel blijkt, zoals bijvoorbeeld het terechtkomen in een schuldsaneringstraject in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen;
  • d. als EvS door de samenwerking met u imagoschade leidt dan wel een verdere samenwerking met u tot voorzienbare imagoschade van EvS zal leiden.

5.5.In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is EvS nooit tot welke vorm van schadevergoeding of restitutie (van abonnementsgelden) gehouden. U bent gehouden EvS te vrijwaren van, en schadeloos te stellen ter zake vorderingen van derden die, door of in verband met de ontbinding als in voorgaand lid bedoeld, mochten ontstaan.

5.6.Indien partijen op het moment van ontbinding van overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, daar mede onder begrepen ontbinding buiten of binnen rechte naar aanleiding van een toerekenbare tekortkoming van EvS in de nakoming van de overeenkomst, reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

5.7.Indien en voor zover u een wettelijk herroepingsrecht zou toekomen voor het aanschaffen van diensten op afstand, bijvoorbeeld als u gewkalificeerd zou worden als consument, geldt dat het herroepingsrecht niet van toepassing is omdat u EvS bij dezen toestemming verleent om gelijk met de dienstverlening zoals overeengekomen aan te vangen.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1.De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij EvS, haar licentiegevers en/of de werkgevers/intermediairs.

6.2.Het is u niet toegestaan de Site of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de Website, anders dan conform het doel van de Site. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van EvS, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 7 Persoonsgegevens

7.1EvS zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel van de Website als bedoeld in artikel 2.1 en ter uitvoering van de overeenkomst.

7.2.Als u van ons persoonsgegevens heeft verkregen, garandeert u deze uitsluitend te zullen gebruiken conform het doel waarvoor deze heeft verkregen. Het is niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor iedere vorm van ongevraagde uitingen.

7.3.Verder is het niet toegestaan de gegevens zoals deze op de website staan te verzamelen (harvesting) en deze voor ongevraagde uitingen aan te wenden.

7.4.Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde bent u op straffe van, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis verschuldigd, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis. Dit onverlet het recht van EvS om een aanvullende schadevergoeding te kunnen vorderen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1.EvS is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, of uit enige andere hoofde, niet aansprakelijk voor schade. Deze beperking vervalt als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van EvS.

8.2.Indien voorgaande rechtens niet mogelijk is, is de totale aansprakelijkheid voor directe schade beperkt tot de voor de betreffende overeenkomst bedongen en door u betaalde vergoeding exclusief BTW. Als er sprake is van een duurovereenkomst dan geldt dat de totale aansprakelijkheid voor directe schade niet meer bedraagt dan de prijs exclusief BTW die EvS voor het lopende jaar waarin in de schade zich openbaart heeft bedongen. Deze beperkingen vervallen als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van EvS.

8.3. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van EvS te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van EvS wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

8.4. Iedere aansprakelijkheid van EvS voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, schade door verlies van data en gegevens, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is EvS niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website.

Artikel 9 Overig

9.1.Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

9.2.U bent niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder dat voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van EvS. De toestemming als hiervoor bedoeld kan niet door EvS op onredelijke gronden worden geweigerd.

9.3.EvS is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden, ongeacht of dat geschiedt op grond van onderaanneming of inhuur van personeel.

9.4.EvS is gerechtigd om alle in het kader van de overeenkomst verworven rechten en plichten zonder enige aanvullende beperking aan derden over te dragen.